Jarosław Narymunt Rożyński Program

PROGRAM POLITYCZNY

BEZKRÓLEWIE TO BEZPRAWIE

Jestem zwolennikiem ustroju monarchii. Uważam, że fundamenty państwa powinny znajdować się poza zasięgiem polityków, którzy wybierani są w wyborach powszechnych. W czasach republiki rzymskiej dyktator był urzędnikiem nadzwyczajnym (extraordinarius), któremu przyznawano władzę absolutną na okres maksymalnie sześciu miesięcy, aby zapobiegł nadzwyczajnym kryzysom - głównie wojnom i rewolucjom. W kolejnych okresach historii władza wykonawcza ewoluowała i znalazła się w rękach Królów. Zawsze jednak starano się zachować piramidę władzy, gdzie hierarchia pomiędzy poszczególnymi zakresami kompetencji była jasno określona. Te państwa, które złamały te zasady - upadły i zamieniły się w ustroje demokratyczne lub komunistyczne. Niektórym jednak udało się zachować pryncypia i nie bez przyczyny są to dzisiaj najbogatsze i najbardziej wpływowe kraje w Europie i na świecie (Wielka Brytania, Dania, Norwegia, Szwecja, Hiszpania a nawet Luksemburg). Król pełni w państwie rolę przewodniczącego rady nadzorczej. Jego sekretarze - pełnią funkcję członków rady nadzorczej i przyglądają się pracy rządu. To Król powinien powoływać sędziów, prokuratorów, być Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych oraz pozostałych funkcjonariuszy służb mundurowych. W ten sposób politycy nie stają się sędziami we własnych sprawach poprzez wpływy na sądy, prokuratorów, prezesa NBP, oraz innych krytycznych instytucji. Zarządzanie państwem warto porównać do zarządzania spółką akcyjną. Warto również pamiętać, że nie ma dobrych i złych ustrojów, dobrych lub złych demokracji - są tylko dobrzy lub źli ludzie, którzy w tych ustrojach sprawują władzę. Ten sam ustrój w rękach różnych ludzi - może wyglądać zupełnie inaczej.

Moje poglądy i program polityczny są wyrazem moich przemyśleń i nie stanowią wezwania do podjęcia działań. Ostatecznie to Naród jest suwerenem i to Naród podejmuje decyzję w jakim państwie chce żyć. Zmiana ustroju nigdy nie powinna odbywać się za pomocą przemocy lub podstępu, lecz wyłącznie z woli Narodu. W przypadku republiki i demokracji - Naród wybiera swoich przedstawicieli poprzez oddanie głosów w wolnych wyborach. W przypadku monarchii - Naród przysięga wierność bezpośrednio Królowi, który ustanawia w państwie prawo, w analogiczny sposób, jak właściciel ustanawia reguły w swojej firmie, lub jak właściciel ustanawia zasady w swoim domu.

WOLNOŚĆ DLA OBYWATELI

Nie ma wartości ważniejszej w życiu człowieka jak wolność.
Wolność wyboru, wolność gospodarcza, wolność obywatela, wolność samostanowienia.

O wolności społeczeństwa świadczy prawo do samostanowienia. Nie jest wolnym człowiek, któremu odmawia się prawa do decydowania o własnych dzieciach lub prawa do głosu w ramach referendum. Nie można również mówić o wolności, gdy wybierając nazwisko kandydata w trakcie wyborów powszechnych - głosujemy tak naprawdę na obóz, który on reprezentuje, a nie na konkretnego człowieka. Nie mamy na dzisiaj możliwości wpływu bezpośredniego na politykę, która została odcięta od Narodu przez wąskie grono osób decydujących o przyszłości poszczególnych partii politycznych. Polska powinna być bardziej obywatelska, aktywna społecznie i odpowiedzialna.

Tylko Król może w sposób sprawiedliwy i godny reprezentować swój Naród, ponieważ nie jest on zakładnikiem żadnej partii politycznej, a jego pozycja nie jest uzależniona od poparcia przez formację, która za nim stoi. Król nie podpisuje ustaw jeżeli budzą one wątpliwości konstytucyjne, nie używa swojego autorytetu do obrony polityków partyjnych wątpliwej reputacji. Król powinien być reprezentantem i obrońcą Narodu.

Naród chce w większym stopniu decydować o przyszłości swojej i swoich dzieci. Rodzice muszą mieć prawo decydowania o przyszłości swoich dzieci, a nauczyciele muszą mieć prawo do decydowania o programie nauczania w szkole, w której pracują. Państwo nie jest od tego, aby decydować za Obywatela we wszystkich sprawach dotyczących jego życia i jego przyszłości. Król powinien wspierać inicjatywy obywatelskie i być partnerem w dialogu pomiędzy społeczeństwem a rządem.

BEZPARTYJNA WŁADZA

W dzisiejszych czasach państwo jest własnością wszystkich jej Obywateli, a nie wyłącznie partii politycznych kierowanych przez swoich liderów. Wybory w 2015 roku były punktem kulminacyjnym systemu partyjnego, w którym liderzy głównych formacji partyjnych nie biorą udziału w wyborach prezydenckich, traktując godność i urząd Prezydenta Rzeczypospolitej jako niegodny ich politycznych ambicji. Zamiast tego zaproponowano Polakom marionetki partii politycznych, celebrytów telewizyjnych oraz ludzi, którzy skazani zostali prawomocnymi wyrokami sądowymi. W ten sposób wykazano jakim szacunkiem partie polityczne darzą nie tylko Obywateli Rzeczypospolitej, ale również Państwo Polskie, które reprezentować ma właśnie Prezydent Rzeczypospolitej.

Jest okrutnym kłamstwem wmawianie Polakom, że partie polityczne muszą być finansowane z budżetu państwa, ponieważ w przeciwnym wypadku będą one zakładnikami grup interesów sponsorujących ich działalność. Dzisiaj wiemy już, że partie otrzymujące dotacje z budżetu również są całkowitymi zakładnikami swoich mocodawców. Jedyna różnica polega na tym, że w przypadku braku finansowania przez obywateli, politycy partyjni przestają widzieć w partii swojego pracodawcę. Partie powinny ponosić odpowiedzialność majątkową za swoje działania. Nie do zaakceptowania jest sytuacja, gdy partie polityczne są właścicielami nieruchomości w centrach miast, prowadzą działalność gospodarczą, z wielomilionowymi długami, których nigdy nie będzie można zwindykować. Partia w swoim założeniu miała być grupą reprezentującą te same poglądy polityczne, a nie te same interesy i powiązania biznesowe. Finanse partii powinny być jawne i podawane obligatoryjnie do wiadomości publicznej. Długi partii powinny być windykowane przez komornika solidarnie spośród wszystkich działaczy partyjnych.

WOLNOŚĆ SŁOWA I WOLNOŚĆ MEDIÓW

Jestem zwolennikiem całkowitej wolności słowa, wolności prasy, wolności mediów. Ewentualne spory wynikające z urażenia godności innych osób lub organizacji - powinny być rozstrzygane na drodze postępowania cywilnego. Nie zgadzam się na ŻADNĄ FORMĘ CENZURY pod postacią jakiejkolwiek instytucji korygującej przekaz telewizji publicznej, radia, prasy czy ograniczania wolności w sieci. Uważam, że takie instytucje jak Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji - powinny zostac zlikwidowane. Misja obserwacyjna Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w raporcie dotyczącym przebiegu wyborów parlamentarnych w Polsce w 2007 opublikowanym 22 października 2007 przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka zarzuciła Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji upartyjnienie i niezdolność do właściwego wywiązania się ze swojej konstytucyjnej odpowiedzialności.

Wszystkie państwowe spółki medialne - powinny zostać sprywatyzowane. Abonament radiowo-telewizyjny powinien być również zlikwidowany. Nikt z nas nie ma dzisiaj wątpliwości, że media państwowe są niczym innym jak maszyną propagandową głównej ekipy rządzącej, w zależności od tego, która partia aktualnie sprawuje władzę w Polsce.

LIKWIDACJA SEJMU, UTRZYMANIE SEJMIKÓW WOJEWÓDZKICH I SENATU

Większość szefów aktualnych partii politycznych sprawuje władzę w sposób autorytarny, jak wodzowie zwalczających się plemion. System jednomandatowych okręgów wyborczych ma za zadanie wyłonienie liderów lokalnej społeczności. Będą oni przede wszystkim reprezentować społeczność, z której się wywodzą, a nie wodza partii, do której się zapisali. Obecnie do Sejmu wchodzi ten kandydat, który uzyskuje 2-3 tysiące głosów, ale cieszy się większą sympatią kierownictwa partii, a nie ten który ma poparcie 20-30 tysięcy wyborców w swoim regionie. Partie polityczne boją się kandydatów niezależnych od ich władzy, silnie umocowanych poparciem swoich społeczności. Dzięki jednomandatowym okręgom wyborczym zasady podziału miejsc są jasne i łatwe do zrozumienia, w przeciwieństwie do obecnej ordynacji wyborczej.

BEZPIECZEŃSTWO

Król jest Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych.
Rzeczpospolita jest w szczególnym położeniu geopolitycznym i musi znajdować się na pozycji lidera w regionie.

Wojsko Polskie, Policja i inne formacje mundurowe to najbardziej zaniedbany sektor naszego Państwa od 25 lat. Przez ostatnie lata żyliśmy w przeświadczeniu, że nie grozi nam żadne niebezpieczeństwo. Niestety wydarzenia na świecie, w Europie, a w szczególności w Polsce - pokazały jak bardzo się myliliśmy. Międzynarodowy terroryzm, separatyzm, oraz fundamentalizm - to główne zagrożenia w XXI wieku. Nie jesteśmy w stanie uchronić się przed nimi, jeżeli nie będziemy stale modernizować naszych służb mundurowych.

Wydatki na bezpieczeństwo powinny być proporcjonalne do aktualnego układu sił w regionie. Wydarzenia na Ukrainie, a w konsekwencji agresja Rosji na Ukrainę, dają nam wyraźne powody do podniesienia poziomu wydatków na Siły Zbrojne. Polska musi objąć pozycję lidera w swoim regionie Europy Środkowo-Wschodniej myśląc przede wszystkim o uwarunkowaniach geopolitycznych. Sojusz NATO nie jest gwarantem bezpieczeństwa Polski i nie wolno nam popełniać tego samego błędu jaki popełniliśmy w przeszłości wierząc w gwarancję Anglii i Francji.

Nie ma ważniejszych wydatków w Państwie niż te, które służą zabezpieczeniu wolności i suwerenności.

5% PKB NA UTRZYMANIE I MODERNIZACJĘ SIŁ ZBROJNYCH

Rosnące od lat wydatki na zbrojenia państw za naszą wschodnią granicą wymuszają od nas zastosowanie analogicznego modelu, który byłby w stanie zrównoważyć siły w regionie. W tym celu musimy nie tylko znacząco rozbudować nasze Siły Zbrojne, ale także podnieść konkurencyjność przemysłu zbrojeniowego.

ROZBUDOWA SIŁ ZBROJNYCH DO 500 000 PERSONELU

Wojsko powinno być wyłącznie zawodowe. Jestem przeciwny przywróceniu poboru do wojska. Jednocześnie jestem przeciwny budowie szeroko rozumianej paramilitarnej struktury obrony terytorialnej lub paramilitarnych formacji nawiązujących do Armii Krajowej. Żołnierz zawodowy jest zawsze skuteczniejszy od osób zajmujących się hobbystycznie militariami i survivalem. Wynika to przede wszystkim z wyposażenia jakie posiada dzisiaj żołnierz oraz z samego faktu, że wojsko to służba Ojczyźnie, a nie pospolite ruszenie. Dobrze wyposażony snajper, komandos czy saper - poradzi sobie bez problemu z 20-30 osobową grupą żołnierzy-amatorów. Tworzenie armii amatorskich jest stratą czasu i zasobów, które powinny być poświęcone budowie profesjonalnej armii.

Oddolne inicjatywy społeczne jakimi jesteśmy świadkami w ciągu ostatnich lat są efektem paniki medialnej. Nie ma innej metody zapewnienia bezpieczeństwa Ojczyźnie jak tylko modernizacja i rozbudowa istniejących struktur wojskowych. Wszelkie inne próby skazane są na porażkę, co w sposób wyraźny pokazały konflikty w Gruzji i na Ukrainie.

Współczesne wojsko to przede wszystkim inżynierowie, konstruktorzy, programiści, analitycy i projektanci dronów. XX wiek przyniósł nam bitwy przy użyciu czołgów, artylerii, myśliwców i śmigłowców. XXI wiek będzie areną wojny pomiędzy chmarami dronów (TORRENT), sztuczną inteligencją, zautomatyzowanymi fabrykami 3D, modularnymi systemami obrony i przede wszystkim - łącznością satelitarną oraz uderzeniami z orbity. Poprzedni wiek był okresem wojny o zasoby energetyczne - głównie ropę i gaz. XXI wiek będzie niestety przede wszystkim etapem wojny o czystą wodę i zwykłe pożywienie. W obu przypadkach fundamentalnym czynnikiem determinującym bezpieczeństwo państwa jest jego położenie geograficzne. Niestety, jestem przekonany, że tak jak XX wiek przyniósł nam broń masowego rażenia w postaci bomby atomowej - tak XXI wiek zostanie zapamiętany przede wszystkim jako okres wojen z użyciem broni biologicznej. Taki jest proces ewolucji pola walki, gdzie od łuków i strzał przeszliśmy do czołgów i artylerii, by na końcu zamiast rakiet, których lot z punktu A do punktu B każdy może zaobserwować - zmagać się z bronią, która nie zna granic i która zabija masowo i bezlitośnie. Hiszpanka, świńska grypa, pryszczyca, SARS, AIDS, ebola i wiele innych to zaledwie przedsmak tego, czego możemy spodziewać się w XXI wieku.

W XX wieku naszym koszmarem byli terroryści-samobójcy, którzy wysadzali się w powietrze na terenie całego świata. W XXI wieku zastąpią ich niepozorni i często nieświadomi samobójcy, którzy poprzez globalny system połączeń będą ogniskiem zarazy śmiertelnych chorób.

Wojsko potrzebuje zatem zamiast szeregowych zawodowych - przede wszystkim kompleksowego programu szkolenia i specjalistów. Zamiast budować zatem organizacje paramilitarne powinniśmy skupić się na przyciągnięciu tych zainteresowanych militariami osób do wojska ciekawą ofertą zatrudnienia. Absolutnie nie do przyjęcia są przepisy wg. których żołnierze zawodowi zostają pozbawieni możliwości służby na kilka lat przed uzyskaniem prawa emerytalnego. Koszt szkolenia żołnierza jest na dzień dzisiejszy zbyt wysoki, abyśmy mogli pozwolić sobie na utratę żołnierzy głęboko zaangażowanych w służbie Ojczyźnie. W związku z tym prawa emerytalne powinny być przyznawane zawsze w sposób proporcjonalny do lat służby na zasadzie 1 rok służby = 2,5% niezbywalnego uposażenia emerytalnego do końca życia. Należy przyjąć system 2-kontraktowy, z czego każdy kontrakt ma być zawarty na 25 lat.

Służba w wojsku nie jest pracą zawodową lecz gotowością do poświęcenia swojego życia w obronie wolności i niepodległości Ojczyzny. Tą ofiarę przyjmuje na siebie nie tylko żołnierz zawodowy, ale również jego rodzina, w tym również żona lub mąż oraz przede wszystkim dzieci. Jesteśmy winni szczególną troskę i szacunek ludziom podejmującym najwyższe wyzwanie w budowie wolnej i niepodległej Rzeczpospolitej.

GODNE WYNAGRODZENIE SŁUŻB MUNDUROWYCH NA POZIOMIE EUROPY ZACHODNIEJ

Praca w służbach mundurowych może być na tyle skuteczną oferta zatrudnienia, że powstrzyma nie tylko proces emigracji ale również nadchodzący kryzys demograficzny. W tym celu należy w sposób radykalny podnieść wynagrodzenie żołnierzy służby zawodowej. Absolutnie niedopuszczalna jest sytuacja, w której żołnierz zawodowy, absolwent wyższej uczelni w stopniu porucznika - otrzymuje wynagrodzenie na poziomie pracownika administracyjnego w urzędzie. W taki sposób nie da się stworzyć atrakcyjnej oferty służby i zatrudnienia dla ludzi młodych, których wojsko w tej chwili potrzebuje znacznie bardziej niż urzędników, związkowców czy kapelanów. W mojej osobistej ocenie absolutne minimum wynagrodzenia miesięcznego netto dla osoby w stopniu podporucznika to 8000 zł netto, w stopniu pułkownika 16 000 zł netto, w stopniu generała 25 000 zł netto. Takie są rzeczywiste koszty z jakimi Polska musi się liczyć jeżeli chce zatrzymać w kraju ludzi najzdolniejszych i najlepszych profesjonalistów.

PILNA OBUDOWA OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ I PRZECIWRAKIETOWEJ

Prace w zakresie budowy obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej powinny być na dzień dzisiejszy absolutnym priorytetem. Ważnym celem jest opracowanie i zmodernizowanie przenośnego przeciwlotniczego zestawu rakietowego nowej generacji oraz utrzymanie rezerw sprzętu. Ze względu na rosnące prowokacje ze strony Sił Powietrznych Federacji Rosyjskiej priorytetem jest pozyskanie przeciwlotniczych zestawów krótkiego zasięgu zdolnych do rażenia celów w odległości do 25km oraz zestawów średniego zasięgu zdolnych do rażenia celów w odległości do 100km, posiadających zdolności do zwalczania rakiet balistycznych. Wojsko powinno otrzymać również stację radiolokacyjne nowego typu oraz zestawy przeciwlotniczego systemu rakietowo-artyleryjskiego bliskiego zasięgu.

UTWORZENIE OŚRODKÓW BUDOWY I KONSERWACJI DRONÓW

W dzisiejszych czasach bezzałogowe systemy rozpoznawcze i rozpoznawczo-uderzeniowe są podstawowym wyposażeniem nowoczesnych sił zbrojnych. Absolutnym priorytetem jest utworzenie ośrodków budowy i konserwacji dronów na terenie każdego województwa oraz kompleksu zapasowego dla każdego z nich. Priorytetowe będą przede wszystkim systemy rozpoznania oraz systemy uderzeniowe w jednostki pancerne i zmechanizowane.

UTWORZENIE PIĘCIU OŚRODKÓW DOWODZENIA KRYZYSOWEGO

Wojna hybrydowa pokazała jakie zagrożenia niesie ze sobą dywersja i sabotaż w dzisiejszych czasach. Ponadto sukcesywnie rośnie w Europie zagrożenie zamachami terrorystycznymi i musimy być przygotowani do reagowania na takie sytuacje. Należy utworzyć pięć ośrodków dowodzenia kryzysowego, przygotowanych do natychmiastowego podjęcia działań. Wydarzenia ze Smoleńska pokazały nam, że musimy być przygotowani na wszystkie scenariusze, w tym również utraty części lub całości sił politycznych.

ODNOWIENIE I ZAOPATRZENIE SIECI SCHRONÓW NA TERENACH MIEJSKICH

Praktycznie nie istnieje w tej chwili system nadzoru i utrzymania zaopatrzenia dla schronów na terenach miejskich. Tymczasem jest to infrastruktura niezbędna nie tylko w sytuacji zagrożenia militarnego, ale również w okresie klęski żywiołowej. Konieczne jest ponowne uruchomienie i zaopatrzenie infrastruktury schronów oraz ustalenie odpowiedzialności za stałe ich utrzymanie do gotowości. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w Warszawie zaledwie 3% ludności cywilnej ma schronienie, a tymczasem np. w Moskwie wskaźnik ten sięga 50%, a docelowo ma osiągnąć poziom 80%. Na dzień dzisiejszy nie jest jasne jaka instytucja dokonuje audytu stanu i zaopatrzenia sieci schronów.

ZAOPATRZENIE W ŚMIGŁOWCE

Kwestię dotyczącą śmigłowców należy podzielić na 2 odrębne kategorie. Pierwsza z nich to śmigłowce bojowe, które docelowo zastąpią obecne Mi-24. Ważnym czynnikiem jest przedłożenie funkcjonalności zwalczania celów opancerzonych ponad funkcje transportowe. Polskie Siły Zbrojne powinny posiadać na swoim wyposażeniu znaczące ilości maszyn. Kategoria druga to śmigłowce wsparcia bojowego i zabezpieczenia, które powinniśmy pilnie pozyskać.

ZAKUP I ROZBUDOWA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU SZKOLENIA ZAAWANSOWANEGO AJT ORAZ FLOTY SAMOLOTÓW SZKOLNO-TRENINGOWYCH

Umowa na dostawę 8 samolotów wraz z pakietem logistycznym i systemem szkolenia zawiera opcję pozyskania dodatkowych 4 samolotów, co w sumie daje 12 maszyn. Ze względu na rosnące potrzeby obronne należy rozszerzyć pakiet. Również flota samolotów szkolno-treningowych powinna zostać rozbudowana.

MODERNIZACJA I ROZBUDOWA FLOTY SAMOLOTÓW TRANSPORTOWYCH

Flota samolotów transportowych C-295M (CASA) na wyposażeniu której znajduje się obecnie 16 samolotów powinna zostać rozbudowana o kolejne maszyny, lecz innego producenta. Obecnie wszystkie maszyny znajdują się na wyposażeniu 13 Eskadry Lotnictwa Transportowego bazującej na krakowskim lotnisku Kraków-Balice. Flota powinna być rozbudowana o dodatkowe maszyny.

ROZBUDOWA FLOTYLLI MARYNARKI WOJENNEJ

Priorytetem w rozbudowie Marynarki Wojennej jest czas. Ostatnie wydarzenie na basenie Morza Bałtyckiego m.in. na wodach terytorialnych Szwecji i Litwy dowodzą, że nie wolno marginalizować zagrożenia płynącego z tej strony. Polska powinna również starać się o przystąpienie do programu Littoral Combat Ship w ramach offsetu przy zakupie fregat rakietowych. Drugim nie mniej ważnym priorytetem jest pilne pozyskanie okrętów podwodnych nowego typu. Okręty powinny bazować na konstrukcjach wyposażonych w napęd AIP (napęd niezależny od powietrza).

PROJEKT INDYWIDUALNEGO WYPOSAŻENIA I UZBROJENIA ŻOŁNIERZA TYTAN

Program ten dotyczy modernizacji wyposażenia indywidualnego żołnierzy. Ze względu na nowy typ konfliktów, w których wojska mogą być nieoznakowane oraz posługiwać się metodami charakterystycznymi bardziej dla formacji partyzantki - jesteśmy zmuszeni do wdrożenia intensywnego programu nowoczesnego wyposażenia żołnierza. Dotyczy to nie tylko mundurów bojowych, oporządzenia taktycznego, osłon balistycznych - ale również nowoczesnego systemu łączności oraz zdalnej kontroli pojazdów bezzałogowych.

ZWIĘKSZENIE MOŻLIWOŚCI OBRONY PRZECIWPANCERNEJ

Ze względu na rosnące zagrożenie w regionie - powinniśmy szczególną uwagę poświęcić obronie przeciwpancernej. Dotyczy to w równym stopniu uzbrojenia śmigłowców bojowych, jak również zakupu lub produkcji zestawów wyrzutni przeciwpancernych. Warto również zastanowić się nad produkcją lekkich pojazdów wyposażonych w montowane wyrzutnie pocisków przeciwpancernych (Spike/Singapur).

ROZBUDOWA FLOTY TRANSPORTERÓW OPANCERZONYCH I WOZÓW WSPARCIA OGNIOWEGO

Ze względu na znaczące zwiększenie Sił Zbrojnych - niezbędne jest pozyskanie lub produkcja znaczącej ilości transporterów opancerzonych. W związku z tym konieczna jest intensyfikacja prac nad projektem WWO Wilk. Polska powinna starać się o zbudowanie pozycji lidera w produkcji tego typu rozwiązań na świecie. W związku z tym - trudno oszacować docelową ilość produkowanych WWO.

Pomimo obiecujących perspektyw przed WWO Wilk, nadal powinniśmy kontynuować produkcję kołowych transporterów opancerzonych Rosomak. Należy zwrócić szczególną uwagę, iż pomimo faktu bazowania na fińskiej konstrukcji Patria - Polska ma pełne prawa do eksportowania Rosomaka do państw trzecich. Ponadto Polska jest na dzień dzisiejszy jedynym producentem KTO Rosomak.

Polska powinna również starać się o udział w fińsko-amerykańskim programie unowocześniania transporterów opancerzonych Patria (Havoc).

GOSPODARKA

Musimy zmienić model gospodarki naszego kraju na model innowacyjny oparty o robotyzację i informatyzację.
Podstawową gałęzią powinien być nowoczesny przemysł zbrojeniowy.

Żyjemy w globalnej gospodarce. Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Nasi rodacy od dawna już zakładają firmy w krajach, w których istnieje bardziej sprzyjające środowisko do prowadzenia działalności gospodarczej. Polska potrzebuje nowej "ustawy Wilczka" na miarę globalnej gospodarki funkcjonującej w realiach XXI wieku. Musimy uwolnić polską przedsiębiorczość poprzez zniesienie licencji, pozwoleń, koncesji oraz innych ograniczeń blokujących rozwój naszej gospodarki. Interwencja rządu w gospodarkę powinna być minimalna i tylko w obszarze styku gospodarki z bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym kraju. Należy dążyć do pełnej deregulacji zawodów i sektorów, które obłożone są niepotrzebnymi licencjami. Chodzi tutaj nie tylko o zawody związane ze sportem i turystyką, ale również administracją, edukacją (pozaszkolną), branżą budowlaną, górniczą i wiele innych.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ URZĘDNIKÓW ZA WYDAWANE DECYZJE

Podstawową zasadą panującą w urzędach powinna być odpowiedzialność majątkowa Skarbu Państwa za błędy i decyzje wydawane przez urzędników. Kwestia osobistej odpowiedzialności majątkowej osób na stanowiskach publicznych jest sprawą, która powinna być regulowana na linii urząd - urzędnik. Przedstawiciel służby publicznej, jak sama nazwa wskazuje, ma obowiązek służyć Państwu i Obywatelom

PODNIESIENIE KWOTY WOLNEJ OD PODATKU

Od wielu lat wraca temat kwoty wolnej od podatku. Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej, nasi sąsiedi poczynili wiele zmian w tym zakresie. W Polsce niestety od dłuższego czasu nic się nie zmieniło. Sprawa kwoty wolnej od podatku w stosunku do minimum egzystencji jest niestety przez polityków partyjnych zbyt lekko traktowana. Jedną z pierwszych moich inicjatyw będzie właśnie podniesienie kwoty wolnej od podatku. Uważam, że kwota wolna od podatku powinna wynosić dwukrotną kwotę średniego wynagrodzenia.

POWSZECHNY DOSTĘP DO INTERNETU

W każdym domu powinien być dostęp do internetu. W krajach skandynawskich oraz w wielu krajach Europy Zachodniej - koszt dostępu do internetu jest wliczony w rachunek za prąd. Należy przede wszystkim ułatwić dostęp do internetu i upowszechnić go w obszarach wiejskich i małych miejscowości.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Przepisy prawa zamówień publicznych są krytykowane od lat. Stanowią one główny powód znaczących strat ponoszonych przez Państwo. Należy w tym zakresie wprowadzić szeroko rozumiane zmiany m.in. podniesienie progu, od którego powstaje obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Inną ważną zmianą byłoby wprowadzenie zasady swobody wyboru trybów negocjacji bez ogłoszenia oraz zamówienia z wolnej ręki przy wszystkich usługach. Dokumentacja dotycząca przedmiotu zamówienia powinna być ustandaryzowana w administracji publicznej. Niedopuszczalna jest sytuacja, gdy przedsiębiorcy nie mogą w sposób jasny zrozumieć brzmienia zapisów warunków przetargu. Całkowite uniemożliwienie odrzucenia oferty z powodu rażąco niskiej ceny to kryterium, które do dnia dzisiejszego nie zostało w sposób dokładny sprecyzowane i przez lata było nadużywane celem odrzucenia ofert.

LIKWIDACJA BIUROKRACJI

Tam, gdzie jest to możliwe, należy z administracji publicznej wyeliminować czynnik ludzki. Urzędy z okienkami i oddziałami urzędników, powinny być zastąpione przez serwery wyposażone w odpowiednie oprogramowanie. W krajach Europy Zachodniej rejestracja firmy odbywa się przez stronę internetową, natomiast w Polsce od 25 lat próbujemy zbudować system "rejestracji przy jednym okienku". Podczas, gdy nie wychodząc z domu możemy zarejestrowac spółkę na Cyprze, Gibraltarze czy Irlandii - w Polsce nadal zobowiązani jesteśmy do wędrowania po kilkunastu urzędach. Utrzymujemy setki niepotrzebnych urzędów, takich jak Urząd Pracy, który już od dawna nie jest miejsce poszukiwania pracy, a wszystkie jego dotychczasowe obowiązki mogą być praktycznie sprowadzone do kilkunastu formularzy udostępnionych w Internecie.

WALKA Z BEZROBOCIEM


Nie ma innego sposobu na walkę z bezrobociem jak tylko usunięcie wszystkich barier pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Jestem przeciwny obowiązkowym składkom ZUS zarówno dla umów zleceń, umów o dzieło, jak również umów o pracę. Czynnik demograficzny decyduje w większym stopniu o przyszłości emerytów niż kwoty zbierane w formie podatków na wypłaty bieżących świadczeń. Należy zatem całą uwagę skupić na walce z kryzysem demograficznym naszego kraju, a nie zwiększeniu opodatkowania. Tym samym, aby skutecznie walczyć z bezrobociem, należy zlikwidować wszystkie przeszkody w postaci płacy minimalnej, obowiązkowych świadczeń, związków zawodowych, ustawy kominowej. Opodatkowanie pracy jakim tak naprawdę jest ZUS, jest najgorszym z możliwych form podatków.


LIKWIDACJA SYSTEMU DOTACJI

Niewydolne sektory gospodarki powinny zostać zrestrukturyzowane. Zamiast systemu dotacji opierającej się o oceny projektów przez urzędników, należy usunąć bariery gospodarcze stojące przed tymi przedsiębiorcami, którzy już od lat funkcjonują na rynku i z powodzeniem tworzą nowe miejsca pracy.

ZNIESIENIE KAS FISKALNYCH

Co roku ukazują się nowe przepisy dotyczące kas fiskalnych, które utrudniają życie przede wszystkim mikro przedsiębiorcom. Obowiązek ciągłego zmieniania wyglądu paragonu, aktualizacji oprogramowania oraz przeprowadzania serwisów kas jest rozwiązaniem absurdalnym i archaicznym, stojącym na przeszkodzie w rozwoju społeczeństwa informacyjnego. W dzisiejszych czasach koszt zestawu komputerowego z drukarką niejednokrotnie jest 3-4 razy mniejszy niż kasy fiskalnej.

SKUTECZNE SĄDOWNICTWO

Rozprawy powinny odbywać się co drugi dzień, aż do momentu zakończenia procesu. Niedopuszczalna jest sytuacja, gdy sprawy sądowe przeciągają się przez wiele lat. Takie normy prawne powodują, że samo odbywanie się procesu sądowego naraża obie strony na wysokie koszta i już same w sobie są karą.

Konieczne jest również zinformatyzowanie instytucji sądu poprzez wprowadzenie systemu elektronicznej wokandy oraz elektronicznego systemu powiadamiania o zmianach terminów, wpływających pismach, odroczeniu rozpraw. Dokument złożony droga elektroniczną powinien mieć moc prawną pisma złożonego za pośrednictwem Poczty Polskiej.

EDUKACJA

Nauka jest procesem, który będzie nam towarzyszył przez całe życie, nie tylko w trakcie edukacji szkolnej.
Świat zmienia się znacznie szybciej niż jest w stanie dostosować się scentralizowany system edukacji.

Podstawowym fundamentem systemu edukacji musi być prawo wyboru i maksymalna swoboda w zakresie kształtowania procesu edukacji przez nauczycieli i kadrę zarządzającą. Państwo powinno wyznaczać warunki jakie powinien spełniać absolwent poszczególnych etapów edukacji, a nie tworzyć i ingerować w sposoby nauki. Nauczyciele i dyrektorzy muszą mieć maksymalną dostępną wolność w procesie zarządzania placówką i programem edukacji. Rodzice muszą mieć prawo do decydowania o swoich dzieciach.

LIKWIDACJA JEDYNEGO SŁUSZNEGO PODRĘCZNIKA

Absolutnie niedopuszczalna jest sytuacja, gdzie na jakimkolwiek poziomie edukacji tworzy się jedyny słuszny i akceptowany podręcznik. Jest to rozwiązanie abstrakcyjne, nie przynoszące korzyści w systemie edukacji i należy od niego jak najszybciej odejść.

LIKWIDACJA GIMNAZJUM


System oparty o gimnazjum jest wzorowany na modelu pruskim, który sprawdzał się być może w XVIII wieku, ale nie powinien mieć racji bytu w XXI wieku. Jestem zwolennikiem powrotu do 8-letniej szkoły podstawowej z obowiązkowymi przedmiotami od 4 do 8 klasy : język polski, matematyka, fizyka, biologia, geografia, historia, wychowanie fizyczne, informatyka. Edukacja w szkole podstawowej powinna być obowiązkowa, powszechna i bezpłatna (z możliwością wyboru płatnej szkoły prywatnej), bez obligatoryjnego systemu regionalizacji.

LIKWIDACJA ZASADNICZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH, TECHNIKUM I LICEUM 4-LETNIE, NOWA MATURA - BEZ KLUCZA

Jedną z przyczyn powszechnego wyboru szkół ogólnokształcących zamiast szkół technicznych jest trwająca o rok dłużej edukacja w technikum. To z kolei wynika z obowiązku pracy dyplomowej oprócz egzaminu maturalnego. Zamiast tego, zasadnicze szkoły zawodowe powinny zostać zlikwidowane, a czas edukacji w szkole średniej skrócony do 4 lat. Zamiast pracy dyplomowej - powinna zostać wprowadzona matura techniczna. Szkoły ogólnokształcące powinny natomiast kończyć się maturą humanistyczną. Szkoła średnia powinna być obowiązkowa, powszechna i bezpłatna z możliwością wyboru płatnej szkoły prywatnej, bez obligatoryjnego systemu regionalizacji.

PEŁNA INFORMATYZACJA I MODERNIZACJA

Od wielu lat w Polsce nie może przebić się do szkół na szeroką skalę projekt tablicy elektronicznej, zamiast tradycyjnej tablicy z kredą. Podstawowymi narzędziami edukacji w XXI wieku powinien być komputer, e-podręczniki, tablety oraz systemy edukacji online, a nie wielkie torby wypchane jedynym słusznym podręcznikiem, które dzieci noszą codziennie na plecach.